Zaščita prijaviteljev

Notranja pot za prijavo

Družba MARIFARM d.o.o. je kot zavezanka po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) določila notranjo pot za prijavo kršitev predpisov, za katere posameznik oziroma posameznica (v nadaljevanju: prijavitelj), izve v delovnem okolju. S tem namenom je družba MARIFARM d.o.o. sprejela Pravilnik o vzpostavitvi notranje prijavne poti za prijavo kršitev predpisov in zaščiti prijaviteljev.

Vse informacije so na voljo v tem dokumentu, objavljamo pa tudi obrazec, ki ga lahko uporabite za prijavo.

Notranja pot za prijavo je namenjena zaposlenim in drugim osebam v delovnem okolju zavezanca (npr. dobavitelji, pogodbeni partnerji, kandidati v postopkih ipd.).

Prijavitelj lahko kršitev sporoči zaupniku pisno ali ustno:

  • po elektronski pošti: zaupnik@marifarm.si;
  • po telefonu: 02 620 82 11;
  • po redni pošti na naslov: MARIFARM d.o.o. Minařikova ulica 8, 2000 Maribor, s pripisom »NE ODPIRAJ – v roke zaupniku za notranjo prijavo«;
  • osebno pri zaupniku po predhodnem dogovoru po telefonu ali e-pošti.

Zunanja pot za prijavo

Če po mnenju zaupnika notranje prijave ni mogoče učinkovito obravnavati ali če prijavitelj meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov, lahko informacijo o kršitvi poda preko zunanje poti za prijavo. Zaupnik prijavitelju nudi pomoč v primeru zunanje prijave in sodeluje z organom za zunanjo prijavo, kadar je to potrebno zaradi obravnave prijave pred organom za zunanjo prijavo.

Organe za zunanjo prijavo določa 14. člen Zakona o zaščiti prijaviteljev.

Zaščitni ukrepi

Zaščitni ukrepi po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, ki se zagotavljajo prijaviteljem glede na vrsto povračilnih ukrepov so:

  • prepoved razkritja identitete prijavitelja in zaupnost (6. člen);
  • izključitev odgovornosti prijavitelja (21. člen);
  • sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov (22. člen);
  • brezplačna pravna pomoč (23. člen);
  • nadomestilo za primer brezposelnosti (24. člen);
  • psihološka podpora (25. člen).

Zaupnik in Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljnjem besedilu: KPK) v nadaljnjih postopkih na podlagi prijave svetujeta prijavitelju glede zaščitnih ukrepov in mu pomagata v okviru svojih pristojnosti. KPK prijavitelju na njegovo zahtevo izda potrdilo o upravičenosti do zaščite z namenom uveljavljanja zaščitnih ukrepov.

Dodatne informacije o zaščiti prijaviteljev lahko najdete na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije.